Available courses

Guide for Trainers, Teachers and Coordinators - how to use the Training Programme (ver. ENG).

PvE Guide for Trainers, Teachers and Coordinators - how to use the Training Programme (ver. ENG).

Guide to the optimal selection of content and training paths from the Training Programme to a specific case, which includes, among others information on how to identify problems and risks on the part of a volunteer, examine their needs and choose the optimal form and content of the training based on the personal conditions of the volunteer, their needs and the type of work they perform.

Przewodnik dla trenerów, nauczycieli i koordynatorów - jak korzystać z Programu Szkoleniowego.

PvP Przewodnik dla trenerów, nauczycieli i koordynatorów - jak korzystać z Programu Szkoleniowego.

Przewodnik optymalnego doboru treści i ścieżek szkoleniowych z Programu szkoleniowego do konkretnego przypadku, zawierający m.in. informacje jak zidentyfikować problemy i ryzyka po stronie wolontariusza, zbadać jego potrzeby oraz  dobrać formę i treści szkolenia na podstawie warunków osobistych, jego potrzeb oraz typu pracy, jaka wykonuje.


Course categories