Dostępne kursy

Resilience and Motivation in the Times of Crisis (ver. ENG)

MOTIVUS - Resilience and Motivation in the Times of Crisis (ver. ENG)

The course is dedicated to volunteers working with children who, in the face of crisis situations (such as pandemics or the effects of war), experience burnout, loss of motivation or feel overwhelmed by duties and difficult stories of the charges under their care. The e-course presents a form of own work moderated by trainer, thanks to which the student will receive tips on how to build resilience, learn how to maintain high level of motivation and how to take care of own well-being also for the benefit of the charges and the volunteering organisation.

- odporność i motywacja w czasach kryzysu

MOTIVUS - odporność i motywacja w czasach kryzysu

Kurs jest dedykowany wolontariuszom pracującym z dziećmi, którzy w obliczu sytuacji kryzysowych (takich jak pandemia czy skutki wojny) doświadczają wypalenia, spadku motywacji czy przytłoczenia obowiązkami oraz trudnymi historiami podopiecznych.  E-kurs jest formą pracy własnej moderowanej przez trenera, dzięki której student otrzyma wskazówki jak budować swoją odporność, nauczy się jak utrzymywać motywację na wysokim poziomie oraz jak zadbać o własny dobrostan z korzyścią dla podopiecznych i organizacji.Guide for Trainers, Teachers and Coordinators - how to use the Training Programme (ver. ENG).

PvE Guide for Trainers, Teachers and Coordinators - how to use the Training Programme (ver. ENG).

Guide to the optimal selection of content and training paths from the Training Programme to a specific case, which includes, among others information on how to identify problems and risks on the part of a volunteer, examine their needs and choose the optimal form and content of the training based on the personal conditions of the volunteer, their needs and the type of work they perform.

Przewodnik dla trenerów, nauczycieli i koordynatorów - jak korzystać z Programu Szkoleniowego.

PvP Przewodnik dla trenerów, nauczycieli i koordynatorów - jak korzystać z Programu Szkoleniowego.

Przewodnik optymalnego doboru treści i ścieżek szkoleniowych z Programu szkoleniowego do konkretnego przypadku, zawierający m.in. informacje jak zidentyfikować problemy i ryzyka po stronie wolontariusza, zbadać jego potrzeby oraz  dobrać formę i treści szkolenia na podstawie warunków osobistych, jego potrzeb oraz typu pracy, jaka wykonuje.


Kategorie kursów