Module training programmeKompleksowy program edukacyjny przeznaczony dla osób wspierających wolontariuszy pracujących z dziećmi, o uniwersalnym charakterze, z którego każdy trener/nauczyciel może indywidualnie dobrać najwłaściwsze narzędzia dla danego wolontariusza/ grupy wolontariuszy.

Zawartość i strukturę modułowego programu szkoleniowego przedstawia poniższy schemat (pola niebieskie i białe). Materiały do ściągnięcia są dostępne po kliknięciu na niebieskie pola.

Modułowy program szkoleniowy (POL)

Modular Training Programme (ENG)

Modulært treningsprogram (NOR)

 

Modułowy program szkoleniowy

Metody i narzędzia pracy indywidualnej

coaching

mentoring

wybrane techniki i  ćwiczenia

 

Metody i narzędzia pracy z grupą

szkolenie

prezentacja

case study

coaching grupowy

wybrane techniki i  ćwiczenia

 

M1. MOTYWACJA           

Filary motywacji

Flow

Motywujące rozmowy rozwojowe

Ćwiczenia do modułu M1

M2. INTELIGENCJA EMOCJONALNA

Samoświadomość i samoregulacja

Empatia i nunchi

Inteligencja społeczna

Ćwiczenia do modułu M2

M3. SKUTECZNA KOMUNIKACJA

Wspierająca komunikacja z samym sobą

Asertywność

Porozumienie bez przemocy

Ćwiczenia do modułu M3

M4. MOC I CHARYZMA

Pozytywne wywieranie wpływu

Charyzma dobroci

Ćwiczenia do modułu M4

M5. SYTUACJE TRUDNE

Rozwiązywanie konfliktów

Stres i wtórna traumatyzacja

Ćwiczenia do modułu M5

M6. ODPORNOŚĆ I DOBROSTAN

Fundamenty dobrostanu

Rozwijanie odporności

Ćwiczenia do modułu M6

 

Modular Training Programme

Methods and tools of individual work

coaching

mentoring

selected techniques and exercises

 

Methods and tools for working with a group

training

presentation

case study

group coaching

selected techniques and exercises

 

M1. MOTIVATION           

The Pillars of Motivation

Flow

Motivating Developing Interviews

Exercises to module M1

M2. EMOTIONAL INTELLIGENCE

Self-Awareness and Self-Regulations

Empathy and nunchi

Social intelligence

Exercises to module M2

M3. EFFICIENT COMMUNICATION

Supportive Communication with Yourself

Assertiveness

Non-Violence Communication

Exercises to module M3

M4. POWER AND CHARISMA

Positive Influencing

The Charisma of Kindness

Exercises to module M4

M5. DIFFICULT SITUATIONS

Conflict Resolution

Stress and Vicarious Traumatisation

Exercises to module M5

M6. RESILIENCE AND WELL-BEING

Fundamentals of Well-Being

Resilience Development

Exercises to module M6

 

Modulært treningsprogram

Metoder og verktøy for individuelt arbeid

coaching

veiledning

utvalgte teknikker og øvelser

 

Metoder og verktøy for å jobbe med en gruppe

opplæring

presentasjon

casestudie

gruppe coaching

utvalgte teknikker og øvelser

 

M1. MOTIVASJON           

Søyler av motivasjon

Flyt

Motiverende utviklingsintervjuer

Øvelser til modul M1

M2. EMOSJONELL INTELLIGENS

Selvbevissthet og selvregulering

Empati og Nunchi

Sosial intelligens

Øvelser til modul M2

M3. EFFEKIV KOMMUNIKASJON

Støttende kommunikasjon med deg selv

Selvsikkerhet

Ikke-voldelig kommunikasjon

Øvelser til modul M3

M4. MAKT OG KARISMA

Positiv påvirkning

Vennlighetens karisma

Øvelser til modul M4

M5. VANSKELIG SITUASJONER

Konfliktløsning

Stress og sekundær traumatisering

Øvelser til modul M5

M6. VELVÆRE OG RESILIENS

Grunnleggende om velvære

Resiliensutvikling

Øvelser til modul M6